Algemene voorwaarden CodeOn

1. Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en tot het leveren van (internet)diensten en vervaardigen van software van R.A. Lensen h.o.d.n. CodeOn, gevestigd te Dedemsvaart, hierna te noemen: “CodeOn”.
 2. De wederpartij van CodeOn wordt verder aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van CodeOn, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt verstaan: door CodeOn en/of de opdrachtgever te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 6. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die CodeOn en/of de opdrachtgever (moet) verstrekken.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

2. Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. CodeOn mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht CodeOn niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag CodeOn de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde websites/ software, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van CodeOn zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van CodeOn en worden op diens eerste verzoek op kosten van de opdrachtgever aan CodeOn geretourneerd.
 7. CodeOn mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen als hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3. Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het aanbod van CodeOn heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat CodeOn schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. CodeOn is pas gebonden aan:
  a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever of zodra CodeOn - zonder tegenwerping van de opdrachtgever - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.
 3. De opdrachtgever voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 4. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de opdrachtgever schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan CodeOn.
 5. CodeOn noch de opdrachtgever mag zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

4. Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent CodeOn de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van CodeOn bindend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag CodeOn een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. CodeOn mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan CodeOn en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor CodeOn (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag CodeOn de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Bij duurovereenkomsten mag CodeOn jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de opdrachtgever. CodeOn informeert de opdrachtgever uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

5. Inschakeling derden

Als CodeOn dit nodig acht, mag hij bepaalde werkzaamheden en diensten door derden laten verrichten/leveren.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door CodeOn gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de opdrachtgever aan CodeOn verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  c. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door CodeOn gevraagde medewerking verlenen;
  d. CodeOn op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  e. CodeOn op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door CodeOn gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever;
  f. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van CodeOn e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  g. op de werklocatie kosteloos de door CodeOn in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart CodeOn voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die CodeOn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag CodeOn de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en CodeOn niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van CodeOn niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

7. Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt de partij de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.
 5. CodeOn mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven.

8. Risico van opslag informatie

 1. CodeOn bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. CodeOn neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. CodeOn is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door cybercriminaliteit - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van CodeOn of het leidinggevend personeel op directieniveau dan wel aansprakelijkheid voortvloeit uit voornoemde verordening. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan CodeOn verstrekte informatie.

9. Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien CodeOn zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. CodeOn mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren, stelt de opdrachtgever CodeOn binnen een door CodeOn te stellen termijn in staat de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.
 4. Indien de opdrachtgever na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. CodeOn mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van CodeOn en/of het recht van CodeOn alsnog nakoming te vorderen niet aan.

10. Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten wordt vertraagd doordat:
  a. CodeOn niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  b. CodeOn niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen;
  heeft CodeOn recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag CodeOn de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. CodeOn spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt bespoedigd, mag CodeOn de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 4. CodeOn informeert de opdrachtgever over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. bij door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;
  b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt CodeOn eerst met de opdrachtgever over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft CodeOn in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde diensten.
 5. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen CodeOn en de opdrachtgever overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/diensten die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. CodeOn mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Wanneer CodeOn op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de opdrachtgever deze werkzaamheden/diensten volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van CodeOn. CodeOn is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/diensten een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De opdrachtgever aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 7. De opdrachtgever controleert zorgvuldig iedere conceptversie die CodeOn aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan CodeOn kenbaar. Indien nodig, past CodeOn het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. CodeOn kan daarbij verlangen dat de opdrachtgever de definitieve versie voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde software, website e.d. pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 8. Indien CodeOn al goedgekeurde versies moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag CodeOn de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever doorberekenen.

11. Ontwikkelen van websites

 1. De opdrachtgever stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door CodeOn gewenste vorm aan hem ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat CodeOn op verzoek van de opdrachtgever op de website plaatst.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van CodeOn wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de opdrachtgever een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. CodeOn behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft zijn eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag zijn naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.
 5. De opdrachtgever mag voor het dagelijks gebruik van de website - binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen - wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CodeOn, mag de opdrachtgever geen variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.
 7. Indien CodeOn adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is hij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.

12. Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De opdrachtgever stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door CodeOn gewenste vorm aan hem ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, bestaande software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van CodeOn wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij CodeOn en kan hij (onderdelen van) de software ook bij opdrachten van derden gebruiken. De wederpartij verkrijgt een gebruiksrecht op de software.

13. Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites/software

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website/software gebruiksklaar is, informeert CodeOn de opdrachtgever hierover
 2. De website/software is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de opdrachtgever de werking van de website/software en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De website/software wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
  a. de opdrachtgever binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij CodeOn;
  b. - bij gebreke van een testperiode - de opdrachtgever binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij CodeOn.
 4. Indien de opdrachtgever binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan CodeOn. CodeOn herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van CodeOn, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of andere niet aan CodeOn toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 6. Indien de opdrachtgever na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website/software, wordt dit aangemerkt als meerwerk. CodeOn mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Indien de opdrachtgever na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

14. Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan CodeOn de registratie/het verkrijgen van domeinnamen (inclusief IP-adres) verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
 2. De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam is altijd afhankelijk van, en onderworpen aan, de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. CodeOn vervult bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol en inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. De opdrachtgever is verplicht te handelen conform de in het vorige lid genoemde regels en procedures en de overige voor registratie en gebruik relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet de opdrachtgever er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. Nadat de opdrachtgever de voor de registratie overeengekomen vergoeding aan CodeOn heeft voldaan, spant CodeOn zich in de registratie te bewerkstelligen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, onderzoekt de opdrachtgever zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart hij CodeOn voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op diens intellectuele eigendomsrechten. CodeOn wijst de opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt. De opdrachtgever vrijwaart CodeOn bovendien voor alle overige aanspraken die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of de regels/procedures van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

15. Webservice; serverbeheer, cloud computing

 1. Indien CodeOn aan de opdrachtgever diensten verleent op het gebied van webservice - zoals serverbeheer (hosting) en/of cloud computing -, is het de opdrachtgever ten aanzien van het gebruik van de server/zijn dataverkeer verboden:
  a. zich te gedragen in strijd met de ‘nettiquette’;
  b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendom- of overige rechten van derden;
  c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden (al dan niet via banners/ reclame van derden op de website) die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  d. zich in welke vorm dan ook bezig te houden met cybercriminaliteit, ‘phishing’ of ‘spear fishing’, ‘spamming’ hacken e.d.;
  e. via de dienstverlening van CodeOn aan te sporen tot/zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van CodeOn of andere op het internet aangesloten servers. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen het verwijzen naar/aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  f. zich op een andere wijze schuldig te maken aan een strafbaar feit, waaronder begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de staatsveiligheid, de openbare orde of de goede zeden dan wel beledigend, bedreigend, haatzaaiend of discriminerend van aard is.
 2. De opdrachtgever vrijwaart CodeOn voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de wijze waarop hij gebruik maakt van de door CodeOn geleverde webservices.
 3. Wanneer sprake is van (mogelijke) strafbare informatie/feiten, mag CodeOn hiervan aangifte doen, daarbij alle relevante informatie over de opdrachtgever en zijn handelwijze aan de bevoegde instanties verstrekken en alle andere handelingen verrichten die deze instanties van CodeOn verlangen in het kader van een onderzoek. Bij (herhaalde) gegronde klachten over de door de opdrachtgever aangeboden informatie, mag CodeOn bovendien de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. CodeOn informeert de opdrachtgever tijdig over een voorgenomen ontbinding. CodeOn is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 4. CodeOn mag het dataverkeer/de hoeveelheid opslagruimte limiteren. Bij overschrijding van een overeengekomen limiet, mag CodeOn de hieruit voortvloeiende meerkosten of door hem geleden schade bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 5. CodeOn spant zich in om er voor te zorgen dat de opdrachtgever gebruik kan maken van de hosting netwerken die direct/indirect verbonden zijn met het netwerk van CodeOn. CodeOn kan echter niet garanderen dat deze netwerken 24/7 beschikbaar zijn.
 6. Indien - naar het oordeel van CodeOn - een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CodeOn/derden of voor het functioneren van de dienstverlening via een netwerk (bijvoorbeeld door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen), mag CodeOn alle maatregelen nemen die hij nodig acht om dit gevaar af te wenden/te voorkomen. CodeOn is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 7. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

16. Onderhoud

 1. Indien partijen ten behoeve van de geleverde diensten en/of ontwikkelde website(s) een onderhoudsovereenkomst sluiten, meldt de opdrachtgever gebreken, storingen e.d. conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van CodeOn. Na ontvangst van een melding zal CodeOn naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. verhelpen.
 2. Indien partijen voor de onderhoudswerkzaamheden een periodieke vergoeding overeenkomen, vindt herstel kosteloos plaats. CodeOn mag de kosten van de (herstel)werkzaamheden wel afzonderlijk in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever, van andere niet aan CodeOn toe te rekenen oorzaken of indien de website en/of de resultaten van de verrichte werkzaamheden door anderen dan CodeOn zijn gewijzigd/onderhouden.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  c. herstel van eventuele verloren gegane gegevens.

17. Klachten

 1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten meldt de opdrachtgever direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door CodeOn gestelde (garantie)termijn na (op)levering - schriftelijk aan CodeOn. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden en/of diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/verleend.
 2. Klachten over de ontwikkelde website/software meldt de opdrachtgever eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan CodeOn. Indien geen expliciete (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. De opdrachtgever stelt CodeOn in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat CodeOn de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over de website, software of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de opdrachtgever na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/software of dit resultaat en/of de website/software/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

18. Garanties

 1. CodeOn voert de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. CodeOn staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert CodeOn zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. CodeOn informeert de opdrachtgever hierover.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 5. CodeOn garandeert niet - en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de opdrachtgever, tenzij CodeOn dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt CodeOn - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

19. Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door CodeOn gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt CodeOn geen enkele aansprakelijkheid.
 2. CodeOn is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien CodeOn aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door CodeOn gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde website, de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten.
 5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door CodeOn gesloten verzekering valt.
 6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de opdrachtgever CodeOn hiervoor aanspreken.
 7. Bij cloud computing en aanverwante diensten (zoals het uitvoeren van remote back-ups), is CodeOn niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van - bijvoorbeeld - het verloren gaan van data van de opdrachtgever, indien de oorzaak hiervan ligt bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. CodeOn is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer dat door derden wordt beheerd en in stand gehouden.
 8. CodeOn is niet aansprakelijk - en de opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig gebruik van de website/software dan wel het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten of gebruik van de website/software/dit resultaat in strijd met de door of namens CodeOn verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  b. fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan CodeOn verstrekte of voorgeschreven informatie;
  c. aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;
  d. of als gevolg van een keuze van de opdrachtgever die afwijkt van wat CodeOn adviseerde en/of gebruikelijk is;
  e. of doordat door/namens de opdrachtgever (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CodeOn.
 9. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart CodeOn voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van CodeOn of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal CodeOn de opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

20. Betaling

 1. CodeOn mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan CodeOn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag CodeOn bovendien aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag CodeOn de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag CodeOn de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft CodeOn eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengt CodeOn eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De opdrachtgever mag de vorderingen van CodeOn niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op CodeOn heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 9. Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt CodeOn de opdrachtgever schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag CodeOn zijn dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. CodeOn informeert de opdrachtgever tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Onder opschorting kan onder meer worden verstaan: het blokkeren van de voor de opdrachtgever geëxploiteerde of ter beschikking gestelde website(s), domeinnamen, e-mailadressen of servers. Alle schade die CodeOn hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

21.  Algemene bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft CodeOn de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde databases en broncodes.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is - zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst - uitdrukkelijk en uitsluitend aan CodeOn voorbehouden. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks-)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. De opdrachtgever mag de - door CodeOn geleverde of vervaardigde - documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij mag deze documenten niet vermenigvuldigen, reproduceren e.d. en deze niet aan derden verstrekken of derden hierin inzage verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CodeOn.
 4. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan CodeOn verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die CodeOn door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
 5. CodeOn garandeert dat de door hem geleverde software en websites als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze websites/software toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt CodeOn de desbetreffende websites/software - na overleg met de opdrachtgever - door websites/software die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft hij hiervoor een licentierecht of neemt hij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. De opdrachtgever heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij CodeOn op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat CodeOn zijn rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. CodeOn vrijwaart de opdrachtgever dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de opdrachtgever de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan CodeOn overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 7. CodeOn mag technische maatregelen nemen ter bescherming van zijn rechten.

22. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. CodeOn mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De opdrachtgever informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

23. Overmacht

 1. Bij overmacht van de opdrachtgever of CodeOn, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van CodeOn wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van CodeOn, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij CodeOn: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van CodeOn of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens CodeOn tot aan dat moment nakomen.

24. Annulering, opschorting

 1. Indien de opdrachtgever een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag CodeOn van de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van CodeOn en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag CodeOn de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart CodeOn voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. CodeOn mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de opdrachtgever betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de opdrachtgever.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst/opdracht op verzoek van de opdrachtgever, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag CodeOn deze bij de opdrachtgever in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door CodeOn zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 6. Kosten die voor CodeOn voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/dienstverlening, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag CodeOn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden.

25. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van CodeOn, maar CodeOn behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, mag CodeOn er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Datum: 23 september 2019